Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

SZKOŁA POLICEALNA

Nauka w szkole policealnej dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym .
Zajęcia realizowane są w piątki po południu i w soboty w miarę możliwości co dwa tygodnie.
Czas trwania nauki to 2 lata (cztery semestry).
Nauka jest bezpłatna.

 

Wymagane dokumenty:

 • ankieta (pobierz poniżej)

 • 2  podpisane zdjęcia

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie

   

Nabór odbywa się w dwóch trybach:

 • zapisy czerwiec – sierpień ( nauka rozpoczyna się od września)

 • zapisy grudzień – styczeń ( nauka rozpoczyna się od lutego)

   

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Doradcy Zawodowego lub Sekretariatu szkoły ( sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Więcej informacji o naborze do Szkoły Policealnej można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 660-66-06)

 

Po ukończeniu szkoły policealne słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje  potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie oraz otrzymuje tytuł technika.

W CKZiU możesz kształcić się w zawodach:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych, jak prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

Kształcenie w zawodzie prowadzimy w systemie modułowym.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Prowadzenie rachunkowości (A.36)

 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

 

TECHNIK ADMINISTRACJI


                Absolwenci naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji posiadają umiejętności swobodnego posługiwania się aktami prawnymi w celu efektywnego i samodzielnego podejmowania właściwych decyzji na stanowisku pracownika samorządowego, sporządzania dokumentacji finansowo – księgowej, posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i statystycznej.

Kształcenie w zawodzie technik administracji prowadzimy w systemie modułowym.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


                Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

 

TECHNIK INFORMATYK


 Technik informatyk będzie przygotowywany do montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Pliki powiązane z tym wpisem: