Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej ckziupoznan.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do STRONA INTERNETOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Strona powstała przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona powstała przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-12.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Iwański, lukasz.iwanski@ckziupoznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 6166-06-600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Wielkopolskie
 • Miasto Poznań
 • Miasto Poznań
 • Poznań
 • Jawornicka 1
 • 60-161 Poznań

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przy budynku - Warsztaty, ul. Grunwaldzka 200

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • od Jawornickiej
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Wiatrołap
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • W budynku WARSZTATY - ul. Grunwaldzka 200

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Parter - budynek WARSZTATÓW - GRUNWALDZKA 200
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje