Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

KKZ w CKZiU

KKZ W CKZIU

Czym jest Kształcenie Ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne jest jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym  konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu.

Osoby, które nie potrafią dopasować się do współczesnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności  oraz dostępu do informacji są zagrożone bezrobociem, wykluczeniem, a także innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Kształcenie ustawiczne pozwala osobom dorosłym na bezpłatne uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w takich instytucjach jak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) zostały wprowadzone  na podstawie zmian w systemie oświaty (1.09.2012), jako nowa forma kształcenia dla dorosłych. Umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatny kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji (K). Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i ma możliwość  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pozwalają uczyć się tylko tego, czego nie potrafisz, a co jest potrzebne do wykonywania nowych zadań zawodowych na stanowisku pracy.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej)  należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Liczba godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

W CKZiU oferujemy kursy kwalifikacyjne wyodrębnione w zawodach:

Zawód: 

technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (4 semestry)

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (2 semestry)

mechatronik 742118

Kwalifikacje:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód: 

technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929   

Kwalifikacje:

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (3 semestry)

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (3 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód: 

technik elektryk 311303

Kwalifikacje:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

elektryk 741103

Kwalifikacje:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

elektromechanik 741201

Kwalifikacje:

EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód: 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Kwalifikacje:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (4 semestry)

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód:

technik mechanik 311504

Kwalifikacje: (MG.44 + jedna z:  MG.17, MG.19 lub MG.20)

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (lub) (4 semestry)

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (lub) (4 semestry)

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i  narzędzi  (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (1 semestr)

operator obrabiarek skrawających 722307

Kwalifikacje:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód:

mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310

Kwalifikacje:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Słuchacz, który posiada wykształcenie średnie, po dodatkowym uzupełnieniu kwalifikacji  MG.44. może uzyskać tytuł technik mechanik!

Zawód:

mechanik precyzyjny 731103 

Kwalifikacje:

MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód:

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 

Kwalifikacje:

MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód:

technik rachunkowości 431103

Kwalifikacje:

AU.36. Prowadzenie rachunkowości  (2 semestry)

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Zawód:

technik ekonomista 331403

Kwalifikacje:

AU.36. Prowadzenie rachunkowości  (2 semestry)

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Obecnie CKZiU prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji/ Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniona daną kwalifikację Czas trwania
AU.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 431103  Technik rachunkowości

1 rok

(2 semestry)

331403 Technik rachunkowości
BD.17. MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

(4 semestry)

EE.02. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

2 lata

(4 semestr.)

742118 Mechatronik
 EE.04.  MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  741201  Elektromechanik

 2 lata

(4 semestry)

EE.05. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311303 Technik elektryk

2 lata

(4 semestry)

741103 Elektryk
EE.15. MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI I CHŁODNICZYCH 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

1,5  roku

(3 semestry)

EE.16 MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI I KLIMATYZACYJNYCH 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

1,5  roku

(3 semestry)

EE.21. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

1 rok

(2 semestry)

MG.15. MONTAŻ I NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731103 Mechanik precyzyjny

2 lata

(4 semestry)

MG.16. MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

2 lata

(4 semestry)

MG.17. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestry)

723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
MG.19. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestry)

722307 Operator obrabiarek skrawających
MG.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

6 miesięcy

(1 semestr)

 

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Ilość godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 
Nabór na KKZ trwa cały rok
 – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna w Dziale Kursów i Szkoleń (pokój 104) i w Sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).
  • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Kursów i Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

Uwaga! Informujemy, że istnieje obecnie możliwość uzyskania tytułu technika w efekcie łączenia kwalifikacji według różnych podstaw programowych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające tę możliwość można pobrać poniżej.

Rozporządzenie-MEN-z-dnia-30-sierpnia-2019-r.-w-sprawie-warunków-jakie-musi-spełnić-osoba-ubiegająca-się-o-uzyskanie-dyplomu-zawodowego-albo-dyplomu-potwierdzającego-kwalifikacje-zawodowe.pdf

Na przykład osoby, które ukończyły kurs w ramach kwalifikacji E.3 mogą uzyskać tytuł technika mechatronika kończąc naukę w ramach kwalifikacji EE.21.

Zaś absolwenci kkz w ramach kwalifikacji M.19 mogą uzyskać tytuł technika po zakończeniu nauki na kkz w kwalifikacji MG.44.

 

 

 

Pliki powiązane z tym wpisem: