Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

KKZ w CKZiU

Czym jest Kształcenie Ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne jest jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym  konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu.

Osoby, które nie potrafią dopasować się do współczesnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności  oraz dostępu do informacji są zagrożone bezrobociem, wykluczeniem, a także innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Kształcenie ustawiczne pozwala osobom dorosłym na bezpłatne uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w takich instytucjach jak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

headerkkz

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) zostały wprowadzone  na podstawie zmian w systemie oświaty (1.09.2012), jako nowa forma kształcenia dla dorosłych.Umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatny kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji (K). Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i ma możliwość  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pozwalają uczyć się tylko tego, czego nie potrafisz, a co jest potrzebne do wykonywania nowych zadań zawodowych na stanowisku pracy.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej)  należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Liczba godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

W CKZiU oferujemy kursy kwalifikacyjne wyodrębnione w zawodach:

Zawód: 

technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (4 semestry)

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (2 semestry)

mechatronik 742118

Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód: 

technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929   

Kwalifikacje:

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (3 semestry)

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła  (3 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód: 

technik elektryk 311303

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

elektryk 741103

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

elektromechanik 741201

Kwalifikacje:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód: 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (4 semestry)

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód:

technik mechanik 311504

Kwalifikacje: (MEC.09 + jedna z:  MEC.03, MEC.05 lub MEC.08)

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (lub) (4 semestry)

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (lub) (4 semestry)

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i  narzędzi  (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (1 semestr)

Operator obrabiarek skrawających 722307

Kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód:

mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310

Kwalifikacje:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!

Słuchacz, który posiada wykształcenie średnie, po dodatkowym uzupełnieniu kwalifikacji  MEC.09. może uzyskać tytuł technik mechanik !


Zawód:

mechanik precyzyjny 731103 

Kwalifikacje:

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód:

automatyk 731107 

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


Zawód:

technik rachunkowości 431103

Kwalifikacje:

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  (2 semestry)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (CKZiU nie prowadzi rekrutacji na tę kwalifikację)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki od 16 oraz soboty co dwa tygodnie ) - niedziele wolne!


 

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Obecnie CKZiU prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji/ Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniona daną kwalifikację Czas trwania
EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 431103  Technik rachunkowości

1 rok

(2 semestr.)

Technik rachunkowości
MEC.05. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestr.)

722307 Operator obrabiarek skrawających
ELM.03. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

2 lata

(4 semestr.)

742118 Mechatronik
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

1,5 roku

(3 semestr.)

723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
MEP.01. MONTAŻ I NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731103 Mechanik precyzyjny

1,5 roku

(3 semestr.)

ELM.01. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I OBSŁUGIWANIE UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 731107 Automatyk

1,5 roku

(3 semestr.)

ELE.02. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311303 Technik elektryk

2 lata

(4 semestr.)

741103 Elektryk
ELE.10. MONTAŻ I URUCHAMIENIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

(4 semestr.)

ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

1 rok

(2 semestr.)

MEC.09. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik 6 miesięcy

(1 semestr.)

ELE.03. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM INSTALACJI I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5  roku

(3 semestr.)

ELE.04. EKSPLOATACJA I ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM INSTALACJI I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5  roku

(3 semestr.)

 ELE.01.  MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  741201  Elektromechanik  2 lata (4

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Ilość godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 
Nabór na KKZ trwa cały rok
– rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna w Dziale Kursów i Szkoleń (pokój 104) i w sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).
  • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Kursów i Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

 

 

 

Pliki powiązane z tym wpisem: