Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Plan Pracy Pedagoga

Plan pracy pedagoga szkolnego – ANNA MUSIAŁ

 

ZADANIA REALIZACJA CZAS REALIZACJI
1. PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIÓW,
W TYM DIAGNOZOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH ORAZ EDUKACYJNYCH.

Rozpoznanie szkolnej sytuacji ucznia  oraz jego sytuacji rodzinnej:

a)      analiza teczek  osobowych  uczniów, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych, opinii z poradni psychologicznych- pedagogicznych;

b)      kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu rozpoznania dysfunkcji, bądź orzeczenia indywidualnego nauczania;

c)      wywiady z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami;

d)      badanie predyspozycji zawodowych uczniów w klasie;

Cały rok szkolny
2.DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE.

Rozpoznawanie sytuacji wychowawczych w szkole, w pojedynczej klasie bądź w grupie rówieśniczej:

a)      rozmowy z wychowawcami, przewodniczenie Zespołowi Wychowawczemu;

a)      wywiady z uczniami i ich rodzicami;

b)      obserwacje uczniów pod kątem problemów w nauce, w zachowaniu, we frekwencji;

c)      analiza sytuacji  w szkole dotyczącej średniej ocen poszczególnych klas i szkoły jako całości,  frekwencji, osiągnięć szkolnych;

d)      ocena stanu bezpieczeństwa szkoły, potencjalnych zagrożeń, sposobów spędzania wolnego czasu w szkole- udział szkoły w programie Bezpieczna Szkoła 2015;

Cały rok szkolny
3. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ INNYCH PROBLEMÓW MŁODZIEŻY.

a)      diagnoza uczniów obserwacje, ankiety;

b)      prowadzenie zajęć i warsztatów profilaktycznych;

c)      spotkania z osobami, które zajmują się problematyką profilaktyki uzależnień, na przykład przedstawicielem policji;

d)      porady dla rodziców z zakresu profilaktyki;

e)      zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi różnych środków uzależniających ;

f)        informacje na temat instytucji zajmujących się pomocą w uzależnieniach;

 

Cały rok szkolny.
4. POMOC NAUCZYCIELOM I RODZICOM W ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW.

a)      udostępnianie informacji o instytucjach wspierających uczniów szczególnie uzdolnionych;

b)      pomoc wychowawcom w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi

a)      występowanie i Nagrody MEN; nagrody Prezydenta Miasta Poznania, stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego;

Cały rok szkolny.
5.PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH ORAZ INTERWENCJI W ROŻNEGO RODZAJU SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

a)      prowadzenie konsultacji dla rodziców;

b)      prowadzenie konsultacji dla nauczycieli;

b)      indywidualna praca z uczniami, prowadzenie mediacji uczeń- rodzic, uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic-nauczyciel;

Cały rok szkolny.
6.UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

a)      prowadzenie warsztatów, zajęć z terapii pedagogicznej dla klas;

b)      indywidualna diagnoza uczniów i praca z uczniami;

c)      prowadzenie warsztatów indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami;

Cały rok szkolny.
7. DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ.

a)      pomoc w wyborze optymalnej ścieżki dalszego kształcenia, dopasowanej do predyspozycji osobowościowych, zainteresowań, potrzeb rynku pracy oraz predyspozycji związanych ze stanem zdrowia;

b)      zapoznanie z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz propozycja ścieżki edukacyjno-zawodowej;

c)      udzielenie wsparcia i porady w rozwijaniu inicjatyw dotyczących kreatywności życiowej oraz zawodowej, nauka zarządzania aktywnością własną;

Cały rok szkolny.
8. DZIAŁANIA ZLECONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

Udział w zespołach:

a)      Zespół ds. losów absolwentów

b)      Zespół ds. promocji szkoły

c)      Zespół wychowawczy- przewodnicząca

d)      Zespół ds. promocji w gimnazjach

  • Promocja szkoły, Drzwi Otwarte Szkoły; Projekty unijne-Erasmus + ;
    Wyjazdy zagraniczne uczniów w ramach wymiany międzynarodowej.
Cały rok szkolny

 

Pliki powiązane z tym wpisem: